КАРИТАС СОФИЯ

Мисия на организацията


Нуждаещите се хора, независимо от своя пол, расова и етническа принадлежност, политическа и религиозна убеденост, да се чувстват обгърнати от нашата любов и милосърдие. Това ще им помогне достойно да понесат несгодите на живота и ще укрепи надеждата им за по-добра личностна реализация и интеграция в обществото, ще възроди вярата във всевишната справедливост.

 

Оказаните своевременна помощ, в т.ч. навременна социална услуга, съхраняват достойнството и самоуважението на Човека в нужда. Така оказаното внимание възпитава обществото в братолюбие, търпимост, и допринася за духовното развитие на членовете му.

 

Основни цели на организацията

 

1. Да подпомага духовно и материално хора, нуждаещи се от помощ при природни бедствия и войни и уязвими групи и лица, в т.ч.: сираци, самотни майки, безработни, болни, хора с увреждания, инвалиди, възрастни хора, бездомни, изоставени лица, бежанци и други лица в неравностойно социално положение, без оглед на каквато и да било тяхна принадлежност към религия, раса и пр.
 

2. Да полага грижи за нравственото и духовното развитие на нуждаещите се, да защитава техните човешки  права.
 

3. Да полага усилия за нраственото и духовно развитие на своите съмишленици, симпатизанти и последователи.
 

4. Да съдейства на местната Епархия на Католическата църква в усилията й да оказва помощ на нуждаещите се, за тяхната социална интеграция и личностната им реализация.
 

5. Да обединява католическата християнска общност на принципа на трите добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие.
 

6. Да съдейства за преодоляване на чувства на ненавист и неразбирателство в обществото.
 

7. Да координира дейността на мрежата от енорийски организации в страната.

 

 

Създаване и статут на организацията
 

Каритас София е създадена през 1992 година и е регистрирана в регистъра на Министерство на правосъдието като юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, определено за извършване на общественополезна дейност.

 

Каритас  София е член на Каритас България и на световната мрежа на Каритас Интернационалис. Посредством членството си в Каритас България организацията членува и в платформа „Социални политики”.

 

Организацията има мрежа от доброволни и наети (49) сътрудници в 9 населени места – София, Ямбол, Пловдив, Казанлък, Малко Търново, с. Баня (Нова Загора), Куклен, Покрован и Бургас.

 

 

Дейности

 

Каритас София предоставя социални услуги в подкрепа на уязвими лица и групи в нашето общество – деца и възрастни с увреждания, изоставени самотни, болни и възрастни хора, деца от малцинствата, хора зависими от психо активни вещества, хора пострадали от природни бедствия.

 

В момента Каритас София реализира дейности за деца и възрастни на територията на Ямбол, Бургас, Баня, Куклен, Малко Търново, Покрован и София.
 

За децата и младежите с увреждания са отворени два центъра в Ямбол и София. Те предоставят комплексни социални услуги - кинезитерапия, психотерапия, логопедични занимания, арттерапия, трудотерапия, работа с родителите и други специализирани занимания.
 

За децата от малцинствата Каритас София реализира разнообразни дейности в помощ на образованието и организиране на свободното им време. В Куклен и Баня функционират центрове за извънучилищни занимания и клубове по интереси.
 

За самотните  и болни  възрастни хора Каритас София предлага комплексни социални и здравни услуги по домовете на хора с тежки заболявания и в трудна социална ситуация в София и Малко Търново. Социални кухни и патронаж има в София, Покрован и Пловдив.
 

За хората, зависими от психоактивни вещества Каритас София реализира долечебната програма Подвижен кабинет за работа на терен в София и Бургас. На клиентите на кабинета се предоставя първична медицинска помощ, анонимно изследване за кръвно преносими инфекции, консултации за възможностите и начините за лечение, консултират се родители и приятели, осигуряват се безплатни медицински прегледи.
 

За хората пострадали от пожари, наводнения, градушки и други природни бедствия Каритас София реализира дейности за спешна хуманитарна подкрепа и рехабилитация, като осигурява спешна помощ за възстановяване на разрушените домове на хората в трудна социална ситуация от пострадалите региони.
 

За допълнителна информация: http://www.caritas-bg.org/