ЦЕНТЪР ЗА САМОТНИ МАЙКИ "РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО"

ЦЕНТЪР ЗА САМОТНИ МАЙКИ "РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО"

Фондация Рождество Христово

Фондацията е създадена по волята на Апостолическия екзарх Епископ Христо Пройков в края на 2005 г. и се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза със следния предмет на дейност - Социална реинтеграция на самотни майки.

 

Ние споделяме следните принципи:

•Християнските ценности са необходимата основа на морала и етиката в обществото;

•Животът и личността на детето са еднакво ценни и ненакърними преди и след раждането му;

•Семейството е най-добрата и здравословна среда за отглеждане и възпитаване на децата;

•Трудът е необходимото условие за социална стабилност и благополучието.
Нашите основни цели са:

•Облекчаване и подобряване на живота на самотните майки като закрилници на живота на детето;
•Подобряване на морала и мирогледа на майките чрез утвърждаване на християнските ценности;
•Формиране на трудови и социални навици у майките;
•Постигане на позитивна и активна позиция на майките в обществото.
•Постигане на социална стабилност и финансова самостоятелност на майките.
Тези дейности се постигат чрез:
•Създаване и управление на дневни центрове;
•Осигуряване на трудова ангажираност на майките;
•Предоставяне на социални услуги и хуманитарна помощ;
•Разработване и управление на проекти със социална насоченост;
•Разработване и осъществяване на индивидуални програми за социална стабилизация;
•Осигуряване на специализирана квалифицирана консултантска помощ;
•Популяризиране на дейността;
•Повишаване на професионалното равнище на служителите;

 

Населено място: София
 
Адрес: София, ж.к. „Люлин”,
ул. „Търново” № 30
Телефон: +359 2 411 91 75
Ел. поща:  rojdestvo@caritas-bg.org
 
Лице за контакти: г-жа Людмила Баликова